Pirkimo taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės / sutartis 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinės parduotuvės (toliau – „MAMAimam parduotuvė“) taisyklės (toliau – Taisyklės), Privatumo politika yra privalomos Klientui teikiant užsakymą MAMAimam parduotuvės internetiniame puslapyje  www.mamaimam.lt. Šios taisyklės nustato prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygas, Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę  ir kitą tvarką, kai Pirkėjas įsigyja prekes MAMAimam parduotuvėje ir nurodo privalomą informaciją,  vadovaujantis privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.1.1 Informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime paslaugų vykdymo tikslais. Plačiau apie savo teises ir apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis galite skaityti mūsų Privatumo politikoje. 

1.2. UAB „Korola“ arba Duomenų valdytojas į.k. 303564952, buveinės adresas: Žalgirio g. 88, Vilnius (pirmas aukštas). UAB “Korola” yra MAMAimam elektroninės parduotuvės www.mamaimam.lt valdytojas.

1.3.  Duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

1.4. Klientui arba Duomenų subjektui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su MAMAimam Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis MAMAimam Parduotuvės Taisyklėmis. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.5. Klientu arba Duomenų subjektų gali būti asmuo perkantis MAMAimam parduotuvėje.
1.6. MAMAimam parduotuvėje gali pirkti fiziniai asmenys, t.y. veiksnūs asmenys, sulaukę pilnametystės. Taip pat jų veiksnumą nėra apribojęs teismas; nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, su tėvų ar rūpintojų sutikimu arba savarankiškai disponuojantys savo pajamomis; juridiniai asmenys; išvardintų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.7. MAMAimam Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles. Klientui apsiperkant MAMAimam Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. MAMAimam Parduotuvė visada atleidžiama nuo atsakomybės dėl kilusiu nuostolių jeigu Klientas nesusipažino su MAMAimam Parduotuvės Taisyklėmis.

2. Privatumo politika

2.1. UAB „Korola“ arba Duomenų valdytojas į.k. 303564952, buveinės adresas: Žalgirio g. 88, Vilnius (pirmas aukštas). UAB “Korola” yra MAMAimam elektroninės parduotuvės www.mamaimam.lt valdytojas.  Internetinės parduotuvės (toliau – „MAMAimam parduotuvė“) taisyklės (toliau – Taisyklės), Privatumo politika yra privalomos Klientui teikiant užsakymą MAMAimam parduotuvės internetiniame puslapyje  www.mamaimam.lt.

2.1.1. Mamaimam Parduotuvė gerbia klientų privatumą. Todėl rekomenduojame prieš darant užsakymą mūsų Parduotuvėje atidžiai perskaityti šias taisykles bei Privatumo politiką. Mamaimam Parduotuvės Privatumo politika taikoma, kai jau esate mūsų klientas arba išreiškėt norą pirkti Mamaimam Parduotuvėje. Ši Privatumo politika taikoma ir tada, kai pirkote ar išreiškėte norą pirkti prekes mūsų parduotuvėje prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai gavome kliento Asmens duomenis. Klientas arba Duomenų subjektas registruojantis pateikia prekių pristatymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomas prekės; telefono numerį; kitus pristatymui ar sąskaitos išrašymui būtinus duomenis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms ir šiai Privatumo politikai pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Tokiu atveju visada laikoma, kad Klientas sutinka, kad pateikti jo asmeniniai duomenys bus tvarkomi UAB „Korola“ vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika bei duomenų apsaugos teisės aktais. UAB “Korola” tvarko asmens duomenis tam, kad galėtume teikti savo Paslaugas. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Klientui arba Duomenų subjektui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su MAMAimam Parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių ar Privatumo politika, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis MAMAimam Parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis ar Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principais.

2.3. Paprastai UAB “Korola” Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens, kai pasinaudojote arba išreiškėt norą pirkti Mamaimam Parduotuvėje. Visi vartotojai gali matyti, redaguoti ar ištrinti savo asmeninę informaciją bet kuriuo metu (išskyrus jie negali pakeisti savo vardo). Informuojame, kad Svetainės administratoriai taip pat gali matyti ir redaguoti šią informaciją.

2.4. Informuojame, kad UAB “Korola” naudoja slapukus, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą.

2.5.  Tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pranešimus, naujienlaiškius (akcijas) gauna klientai, kurie yra davę tokį sutikimą.

2.6. Sąvokos:

Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų tvarkymo apribojimas– saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje;

Profiliavimas– bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu;

Duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;

Duomenų tvarkytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

Duomenų gavėjas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

Trečioji šalis– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

Duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

Asmens duomenų saugumo pažeidimas– saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga;

Slapukas – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

2.6. Kliento ar Duomenų subjekto teisės:

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis (Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti duomenis (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą)

–  Kliento ar Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti duomenis arba teisė būti pamirštam (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė apriboti duomenų tvarkymą (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė į duomenų perkeliamumą (Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė nesutikti (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė atšaukti sutikimą (Kai Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada
atšaukti savo sutikimą)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną ar asmens duomenų valdytoją.

– kitos teisės aktais numatytos Kliento ar Duomenų subjekto teisės.

Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: info@mamaimam.lt

2.8. Susipažinti su Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys UAB “Korola” darbuotojai, trečiosios šalys, kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus. MAMAimam Parduotuvė patvirtina, jog pateikti asmens duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei pristatymo ir sąskaitos išrašymo tikslais. MAMAimam Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus MAMAimam Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. UAB “Korola” kliento asmens duomenis gali perduoti savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami užtikrinti užsakymų pristatymą. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių neduodamas leidimas naudoti asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.9. Klientas, užsiregistruodamas MAMAimam Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis kitiems asmenims, MAMAimam Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.10. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis ir Privatumo politika, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant MAMAimam Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po MAMAimam parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.

2.11. MAMAimam Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai. Pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2.12. UAB “Korola” saugo Jūsų asmeninę informaciją (Registravimosi metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, taip pat naršymo ir prisijungimo informacija) visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės mūsų Mamaimam Parduotuvės paslaugomis. Jūsų Įvertinimus žvaigždutėmis saugomi tol, kol naudojatės mūsų Mamaimam Parduotuvės paslaugomis. Užsakymo duomenys saugomi 2 metus nuo užsakymo atlikimo dienos. Gauti pranešimai, užklausos el.paštu, skundai, Facebook asmenines žinutes saugomos 12 mėnesių. Jeigu vyksta teisinis ginčas Jūsų duomenis gali būti saugomos ilgiau.

2.13. Informuojame, kad mes pasiliekame sau teisę daryti šios Privatumo politikos pakeitimus ir pataisymus, o apie padarytus pakeitimus mes pranešame paskelbdami juos mūsų svetainėje.

2.14. Esant skundams, norint pranešti apie pažeidimus ir kitais klausimais visada galite susisiekti su mumis:

3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Klientas apsilankęs mamaimam Parduotuvės tinklalapyje www.mamaimam.lt pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.
3.2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių prekes.
3.3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. MAMAimam Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3.4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo MAMAimam parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų MAMAimam parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.
3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į mamaimam parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna mamaimam parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai mamaimam parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.
3.6. Klientui pateikus užsakymą, mamaimam parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką – patvirtinimą apie gautą kliento užsakymą. Šio laiško viename priede bus pateiktas užsakymo lydraštis su jame nurodytomis prekėmis kurios yra užsakytos, jų kainomis bei visa pardavėjo kontaktine informacija. Antrame priede bus pateikta ši pirkimo-pardavimo sutartis. Priedai pateikiami pagal Civilinio kodekso 6.228 straipsnyje įtvirtintą reikalavimą pateikti vartotojui sudarytos sutarties patvirtinimą patvariojoje laikmenoje, t. y. visą asmeniškai vartotojui skirtą informaciją pateikti taip, kad informacija tam tikrą laiką jam būtų prieinama ir kad saugomą informaciją būtų galima atkurti nepakitusią. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
3.7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas mamaimam parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
3.8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis MAMAimam parduotuvės Taisyklėmis ir jos Privatumo politika, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
3.9. Susitarimas pagal Taisykles pirkimo metu sudaromas ir vykdomas Kliento pasirinkta, MAMAimam parduotuvėje prieinama kalba.
3.10. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas kreipiasi į MAMAimam parduotuvę nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais ir išreiškia norą atšaukti Užsakymą elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį.

4. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

4.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės mamaimam parduotuvėje.

4.2.  Prekių kainos mamaimam elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

4.3. Mamaimam Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos mamaimam elektroninėje parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali tik nežymiai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.

4.4. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą mamaimam Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4.5. Mamaimam parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant bet ne vėliau nei per 14 dienų pranešti raštu apie tai mamaimam Parduotuvei el. paštu – info@mamaimam.lt  arba kitais jos nurodytais kontaktais, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl mamaimam Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Mamaimam Parduotuvei per su Klientu raštu/žodžiu suderintą protingą terminą nepašalinus trūkumų, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

4.6. MAMAimam Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
4.6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, MAMAimam Parduotuvė įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
4.6.2. MAMAimam Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
4.6.3. MAMAimam Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. MAMAimam Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
4.6.4. MAMAimam Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
4.6.5. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, MAMAimam Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
4.6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
4.6.7. Pasitaikius prekėms su gamintojo broku, mamaimam Parduotuvė įsipareigoja pakeisti brokuotas prekes per įmanomai trumpiausią laiką. Jei brokuotų prekių pakeisti neįmanoma, tuomet mamaimam Parduotuvė arba grąžina pinigus Klientui, arba pakeičia prekes analogiškomis. Dėl prekių gražinimo visa informacija pateikta 5 punkte.

5. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nuostatomis Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės sutarties, pranešdamas apie tai mamaimam raštu iki prekių pristatymo arba ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir grąžinamų prekių informaciją Pirkėjas privalo pateikti mamaimam el. paštu- info@mamaimam.lt.

5.2. kuo įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 5.4. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) užsakymo lydraščiu) bei kitais priklausančiais dokumentais.

5.3. Šių Taisyklių 5.1. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

5.4. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

5.4.1. jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė fizinėje parduotuvėje Žalgirio g. 88, Vilniuje, prekės grąžinamos toje pačioje Pardavėjo parduotuvėje Žalgirio g. 88, Vilniuje;

5.4.2. jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjeris, Pirkėjo pasirinkimu prekės grąžinamos Pardavėjo fizinėje parduotuvėje Žalgirio g. 88, Vilniuje;

5.4.3. Pirkėjui pageidaujant prekes grąžinti paštu ar per kurjerį, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@mamaimam.lt arba telefonu +370 63999000.

5.5. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami:

5.5.1. jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą ar banko kortele, už prekes sumokėtą sumą įskaitant pristatymo mokestį Pardavėjas grąžina pirkėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais ir/ar banko kortele sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjui metu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

5.5.2. jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė Pardavėjo fizinėje parduotuvėje Žalgirio g. 88, Vilniuje, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

5.6. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5.7. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės, elektronikos prietaisų atveju – prekė neveikia, veikia netinkamai ar yra kitų prekių kokybės trūkumų. Prekės, kurios turi galiojimo terminą, mamaimam internete yra parduodamos su ne trumpesniu, kaip 6 mėnesių galiojimo terminu.

5.8. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjams yra suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

5.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:

5.9.1. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

5.9.2. kokybiškų vaistinių preparatų;

5.9.3. kokybiškos, supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

5.9.4. kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekė prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.).

6. Apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš MAMAimam Parduotuvėje užsakymo metu nurodomu būdų.
6.2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik MAMAimam Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.
6.3. Elektroninė sąskaita už Užsakymą suformuojama ir Klientui išsiunčiama Kliento registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu tuomet, kai MAMAimam Parduotuvė išsiunčia Užsakymą. Klientas taip gali atsisiųsti elektroninę sąskaitą prisijungęs prie savo paskyros MAMAimam Parduotuvėje ir peržiūrėjęs Užsakymo detalizaciją.

7. Prekių išsiuntimas ir pristatymas

7.1. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
7.2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
7.4. Jei prie prekės nurodomas prekės likutis Pardavėjo sandėlyje, tai ši informacija yra orientacinė prekių likučių informacija, kuri gali pakisti užsakymo vykdymo metu dėl to kad vienu metu gali keli pirkėjai pirkti tą pačią prekę ir kuri negarantuoja, kad užsakymo vykdymo metu prekė tikrai bus Pardavėjo sandėlyje. Jei prekių likutis sandėlyje nėra pakankamas, tuomet Klientui prekės aprašyme pateikiamas apytikslis prekės išsiuntimo laikas bet ne ilgesnis nei 30 dienų kaip tai  įtvirtinta civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje.
7.5. Užsakymai išsiunčiami tik pilnai sukomplektuoti ir tik Pardavėjo darbo metu.
7.6. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Klientui per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo jeigu prekės yra mūsų sandėlyje. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių išsiuntimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.7. Užsakymai pristatomi tik Pardavėjo ar jo įgalioto atstovo darbo metu. Įprastas pristatymo laikas yra nurodomas pristatymo būdo aprašyme ir priklauso nuo Kliento pristatymo būdo pasirinkimo. Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo užsakymo išsiuntimo momento. Įprastas pristatymo laikas gali kisti priklausomai nuo Kliento gyvenamos vietos, jo nurodytų duomenų tikslumo bei kitų aplinkybių.
7.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
7.9. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Klientui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Klientas privalo tai užfiksuoti (nufotografuoti) ir pateikti visą detalią informaciją Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
7.10. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra fiksuotas. Mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą.

7.11. Atkreipiame dėmesį, kad apie numatomus užsakymo pristatymo vėlavimo terminus, numatytus šioje pirkimo pardavimo sutartyje pirkėjas bus ne tik informuotas, bet ir Pardavėjas privalo gauti jo sutikimą dėl tokio sutarties sąlygos pakeitimo. Jei pirkėjas nesutinka laukti, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 4 dalimi, jis turi teisę, vienašališkai nutraukti sutartį ir atgauti (kiek įmanoma greičiau) sumokėtus pinigus.

8. Komentarų talpinimas

8.1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja MAMAimam Parduotuvė. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie MAMAimam parduotuvėje esančias prekes, rašydamas komentarus atsiliepimų skyriuje. Bet koks komentaro talpinimas MAMAimam Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
8.2. MAMAimam Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
8.3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą MAMAimam Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Visi pranešimai mamaimam Parduotuvei turi būti teikiami internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.

9.2. Mes pasiliekame teisė atnaujinti, keisti ir papildyti Šias taisykles ir Privatumo politiką.

9.3 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.4. Tarnyba, kaip vartojimų ginčų neteisminiam sprendimui: Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).

9.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6. Paskutinės redakcijos data – 2024.06.28